VAHINGONKORVAUKSET

Vahingonkorvaukset ovat usein monimutkaisia asioita. Vahingonkorvausta vaadittaessa tulee pystyä osoittamaan vahingon syntymisen lisäksi vahingon ja teon välinen syy-yhteys, teon tahallisuus tai tuottamuksellisuus sekä vahingon määrä. Asiantuntevaan lakimieheen kannattaa ottaa yhteyttä mahdollisimman pian vahingon tapahduttua. Toimistollamme on laaja-alainen kokemus erilaisten vahingonkorvausoikeudellisten asioiden hoitamisesta ilman oikeudenkäyntiä sekä tuomioistuimissa. Autamme esimerkiksi vahingonkorvausten perimisessä, neuvotteluissa, sovitteluissa sekä vahingonkorvausasiaan liittyvissä oikeudenkäynneissä.

Mitä vahingonkorvausoikeudella tarkoitetaan?

Vahingonkorvauksia sääntelevä yleislaki on Suomessa vahingonkorvauslaki. Siinä säännellään muun muassa vahingonkorvausoikeudellisia yleisperiaatteita, kuten kuka on korvausvelvollinen, millaisissa tilanteissa ja mikä on korvattavan vahingon laatu ja sisältö. Tämän yleislain lisäksi oikeusjärjestelmästämme löytyy useita erityislakeja, joissa on säännöksiä vahingonkorvausoikeudellisista kysymyksistä. Esimerkkeinä voidaan mainita liikennevakuutuslaki ja työsopimuslaki.

Vahingonkorvausoikeus jakautuu sopimusperusteiseen ja sopimuksen ulkoiseen vastuuseen. Sopimusperusteisesta vahingonkorvausvastuusta puhutaan silloin, kuin henkilöiden välillä on sopimus, jonka rikkomiseen tai laiminlyöntiin korvausvastuu perustuu. Esimerkiksi työsopimusvelvoitteiden rikkominen tai laiminlyönti puolin tai toisin voi aiheuttaa korvausvastuun. Samaten kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välisen sopimuksen rikkomisesta voi seurata korvausvastuu. Sopimuksen ulkoisesta vastuusta taas on kyse silloin, kun vastuu syntyy ilman, että vahingonaiheuttajan ja vahingonkärsijän välillä on sopimus, jota on rikottu tai laiminlyöty. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että rikoksen tekijä on aiheuttanut rikoksen uhrille henkilövahingon. Vahinko voi aiheutua jonkin tietyn tai tiettyjen tekojen, tai sitten laiminlyönnin seurauksena.

Vahingonkorvausta koskevat kysymykset voivat siis ilmentyä hyvin erilaisissa ja moninaisissa tilanteissa, ja niiden ymmärtäminen vaatii usein asiaan perehtyneen juristin apua.

Vahingonkorvausoikeudellisia peruskysymyksiä

Olipa sitten kyse sopimusperusteisesta tai sopimuksen ulkoisesta korvausvastuusta, tietyt perusperiaatteet koskevat kaikkia tilanteita. Korvausvastuuta arvioitaessa ja määritettäessä seuraavat seikat tulee kyetä osoittamaan:

  • Aiheutunut vahinko, sen laatu ja määrä,
  • vahingonaiheuttaja/t,
  • vahingonaiheuttajan tuottamus/tahallisuus,
  • syy-yhteys aiheutuneen vahingon ja teon välillä.

Vahingonkorvaukset - erilaisia vahinkotyyppejä

Koska vahingonkorvausoikeus kattaa niin moninaisia tilanteita, on myös monia erilaisia vahinkotyyppejä. Erilaisia vahinkoja ovat muun muassa:

  • henkilövahingot (mm. kipu ja särky sekä muu tilapäinen haitta, ansionmenetys, sairaanhoitokustannukset, pysyvä haitta),
  • esinevahingot (mm. rikkoontunut omaisuus),
  • kärsimys (mm. surmansa saaneen läheisen oikeus kärsimyskorvaukseen, loukkauksen aiheuttama kärsimys rikosasioiden yhteydessä),
  • taloudelliset vahingot.

On tärkeää tietää, millaisista vahingoista voit tilanteessasi vaatia korvausta.

Autamme vahingonkorvausasioissa.

Olitpa sitten vahingonaiheuttaja tai vahingonkärsijä, avustamme sinua vahingonkorvausta koskevissa neuvotteluissa osapuolten välillä, ja tarvittaessa myös oikeudessa. Usein jo neuvottelemalla päästään molempia osapuolia tyydyttävään sovintoratkaisuun, mutta joissain tilanteissa asiaa joudutaan käsittelemään tuomioistuimessa. Rikosperusteiset vahingonkorvausasiat käsitellään pääsääntöisesti lähes aina tuomioistuimessa rikosasian käsittelyn yhteydessä.

Kokenut lakimies osaa määrittää vahingon laadun ja määrän, kohdistaa sen oikeaan tahoon, hakea korvausta oikea-aikaisesti ja oikealta taholta ja perustella vaatimuksen oikein. Varsinkin vahingon ja teon välisen syy-seuraussuhteen näyttäminen on usein haasteellista, joten suosittelemme ehdottomasti käyttämään lakimiestä apunanne, mikäli sinulle on aiheutunut vahinkoa. Sen sijaan jos sinulta vaaditaan vahingonkorvausta, on erittäin tärkeää pystyä vastaamaan vaatimukseen perustellusti, sekä väitetyn vahingon perusteeseen että sen määrään. Lakimiestä käyttämällä vältyt oikeudenmenetyksiltä asiassasi.

Meillä on laaja-alainen kokemus vahingonkorvausasioiden hoitamisesta sekä neuvotteluissa, sovitteluissa sekä tuomioistuimessa. Erityisesti rikosperusteisia vahingonkorvausasioita käsittelemme lähes päivittäin. Voit kääntyä puoleemme olitpa sitten vahingonkärsijä tai -aiheuttaja. Hoidamme puolestasi neuvottelut, laadimme korvausvaatimukset tai vastaamme niihin niin riita-asioissa kuin rikosasioissakin ja avustamme sinua tuomioistuimessa.

Autamme koko prosessissa

Toimistomme hoitaa toimeksiannot alusta loppuun. Autamme myös korvausten hakemisessa.

01

Oikeudellinen konsultaatio

Kartoitamme ja päivitämme tilanteesesi.

02

Laadimme asiakirjat

Laadimme neuvottelujen pohjalta tarvittavat asiakirjat.

03

Hoidamme oikeudenkäynnit

Avustamme neuvoteluissa ja hoidamme mahdolliset oikeudenkäynnit ja sovittelut.