RIITA-ASIAT

Riita-asiat. Tarjoamme palveluitamme erilaisissa riita-asioissa. Riita-asioilla oikeustieteellisessä yhteydessä tarkoitetaan yksityishenkilöiden välisiä erimielisyyksiä liittyen moniin eri asioihin. Tästä syystä riita-asiaan liittyvästä tuomioistuimessa tapahtuvasta oikeudenkäynnistä käytetään monesti myös termiä siviiliprosessi erotuksena rikosprosessista, jossa vastaajan/syytetyn vastapuolena on syyttäjä.

Vaikka riita-asiat ovatkin yksityishenkilöiden välisiä, se ei tarkoita, etteikö riidan toinen osapuoli voisi olla myös yritys, sillä tällöinkin luonnollinen henkilö edustaa asiassa yritystä. Tästä syystä myös erilaiset kuluttajariidat kuuluvat riita-asioihin. Muita esimerkkejä riita-asioista kuluttajaoikeuden ohella ovat mm. erilaiset asuntokauppariidat, vahingonkorvausasiat, sopimuksiin liittyvät erimielisyydet sekä velkomukset.

Riitojen ratkaisemisen vaihtoehdot

Riita-asioita voidaan pyrkiä ratkaisemaan osapuolten välillä neuvottelemalla tai mikäli sopuun ei päästä, tuomioistuimessa oikeudenkäynnissä. Vielä tuomioistuimessakin asiaa on mahdollista ennen varsinaista oikeudenkäyntiä koittaa sovitella. Se on siis vaihtoehto oikeudenkäynnille. Se on usein osapuolille huomattavasti edullisempi ja lopputulokseltaan tyydyttävämpi tapa ratkaista erimielisyydet kuin täysipainotteinen riitaprosessi, johon kuuluu kirjallista valmistelua, suullista valmistelua sekä lopuksi pääkäsittely. Suosittelemmekin vahvasti useimmissa tapauksissa ensin tavoittelemaan sovintoa osapuolten kesken neuvottelemalla tai hakemalla yksin tai yhdessä toisen riidan osapuolen kanssa tuomioistuimelta sovittelun aloittamista.  Avustamme henkilöitä vapaissa sovintoneuvotteluissa sekä myös tuomioistuimissa tapahtuvassa sovittelussa.

Riita-asian käsittely tuomioistuimessa

Mikäli sopuun ei kuitenkaan päästä, on vaihtoehtona käsitellä asia oikeudenkäynnissä. Riita-asia tulee vireille, kun kantaja on toimittanut käräjäoikeuteen kirjallisen haastehakemuksen. Kantajalla tarkoitetaan riita-asioissa sitä henkilöä, joka toimittaa haastehakemuksen oikeudelle ja esittää vaatimuksensa ja niiden perusteet kohdistuen toiseen osapuoleen. Tästä toisesta osapuolesta käytetään nimitystä vastaaja.

Käräjäoikeus lähettää vastaajalle haasteen tutkittuaan haastehakemuksen, ja pyytää vastaajalta kirjallista vastausta kantajan vaatimuksiin ja niiden perusteisiin, mikäli vastustaa niitä. Vastaaja voi myös jättää asiassa vastaamatta, missä tapauksessa käräjäoikeus antaa asiassa yksipuolisen tuomion kun vastauksen määräaika on päättynyt tai vastaaja on ilmoittanut, ettei vastusta kannetta.

Mikäli vastaaja vastustaa kantajan vaatimuksia ja toimittaa oikeudelle vastineen, aloittaa käräjäoikeus asian suullisen valmistelun. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että osapuolet kutsutaan suullisen valmistelun istuntoon. Siellä tarkoituksena on erityisesti selvittää, mitkä asiat ovat mahdollisesti riidattomia, ja mistä asioista on erimielisyyttä. Myös tulevaa pääkäsittelyssä käsiteltävää todistelua eli näyttöä (kirjalliset todisteet ja henkilötodistelu) kartoitetaan. Sovittelua on myös mahdollista jatkaa jatketun valmistelun istunnossa, ja pyytää asianosaisilta välissä uusia kirjallisia lausumia ja mm. todistelun täydentämistä. Suullisen valmistelun tarkoitus on jäsentää ja tehostaa tulevaa pääkäsittelyä ja taata sen yhtäjaksoisuus.

Lisäksi suullisen valmistelun tarkoitus on selvittää, onko osapuolten vielä tässä vaiheessa mahdollista päästä sovintoon. Vaikka asia olisikin siis edennyt jo tähän pisteeseen, sovintoa pyritään vielä aktiivisesti löytämään. Näkemyksemme mukaan sovintoratkaisu on hyvin usein osapuolten kannalta paras tapa ratkaista asia.

Suullisen valmistelun jälkeen, mikäli asiassa ei saavuteta sovintoa, siirrytään asian pääkäsittelyyn eli osapuolet kutsutaan suulliseen pääkäsittelyyn tuomioistuimeen. Pääkäsittelyn pohjana on suullinen valmistelu. Pääkäsittelyssä osapuolet perustelevat suullista valmistelua perusteellisemmin ja laajemmin näkemyksiään vaatimuksista ja niiden perusteista. Kun osapuolet ovat päässeet esittämään tarkemmat näkemyksensä, on todistelun vuoro. Todisteluun kuuluu sekä kirjallinen todistelu että henkilötodistelu. Kirjalliset todisteet voivat olla hyvin moninaisia, ja ne käydään läpi pääkäsittelyssä. Molemmilla osapuolilla on mahdollisuus kommentoida omiaan ja toisen todisteita. Kirjallisen todistelun jälkeen on vuorossa henkilötodistelu, jossa kuullaan osapuolten nimeämiä todistajia. Molemmilla osapuolilla on mahdollisuus kysyä kysymyksiä omilta ja toisen nimeämiltä todistajilta. Kun kaikki todistelu on otettu vastaan, ovat vuorossa osapuolten loppulausunnot. Niissä on tarkoitus lyhyesti tehdä yhteenveto pääkäsittelyn aikana esitetyistä seikoista, todistelusta ja niiden merkityksestä siihen, miten tuomioistuimen tulisi osapuolen näkemyksen mukaan ratkaista asia tuomiossaan. Loppulausunto annetaan suullisesti.

Miksi tarvitsen juristin riita-asiaan?

Suosittelemme erittäin vahvasti ottamaan asiantuntevan lakimiehen mukaan riita-asian selvittelyyn. Erityisesti jos asiaa ei saada sovittua osapuolten kesken ja asia käsitellään tuomioistuimessa, on lakimiehen asiantuntemus sekä asian sisällöstä että itse prosessin eri vaiheista että niiden merkityksestä erittäin keskeistä. Erityisesti riita-asioissa on olennaista osata esittää vaatimuksensa, niiden perustelut ja oikeanlainen todistelu tarkasti ja kattavasti jo kirjallisesta menettelystä (haastehakemus, vastaus kanteeseen). Nämä on järkevää antaa osaavan juristin tehtäväksi., jotta vältytään oikeudenmenetyksiltä. Joskus vakaviakin oikeudenmenetyksiä saattaa syntyä suhteellisen yksinkertaisessa asiassa, jos vaatimuksia ja perusteita ei ole esitetty oikealla tavalla. Myös oikeanlaisen todistelun hankkiminen ja sen teemoitus on olennaista. Asiaa käsittelevän tuomarin tulee olla puolueeton, eli hän ei asiassa voi toimia kummankaan osapuolen avustajana.

Lisäksi erityisesti riita-asioissa merkityksellinen on prekluusion käsite. Prekluusio tarkoittaa sitä, että dispositiivisissa asioissa, joissa sovinto on sallittu (eli suurin osa riita-asioista), asianosainen menettää oikeutensa esittää uusia seikkoja ja todisteita tietyssä prosessin vaiheessa tiettyjen edellytysten vallitessa. Prekluusio voi johtaa huomattaviin oikeudenmenetyksiin, jos ei tunne prosessin kulkua, sen eri vaiheita ja niiden merkitystä oman asiansa ajamiselle. Menettelysäännöksiä koskeva laki on oikeudenkäymiskaari. Muun muassa juuri prekluusiouhan takia prosessaamiseen erikoistunut lakimies on erityisen tärkeä.

Avustamme riita-asioissa.

Avustamme erilaisissa riita-asioissa. Tuomioistuimessa käsiteltävissä riita-asioissa laadimme päämiehen puolesta kirjallisen haastehakemuksen, vastauksen kanteeseen, erilaiset tarvittavat kirjalliset lausumat ja kartoitamme todistelun. Avustamme sinua suullisessa valmistelussa ja pääkäsittelyssä. Selvitämme aina asiakkaan puolesta, onko hän oikeutettu oikeusapuun tai korvaukseen oikeusturvavakuutuksestaan. Oikeusturvavakuutus kattaa usein riita-asioissa osapuolten oikeuskuluja.

Autamme koko prosessissa

Toimistomme hoitaa toimeksiannot alusta loppuun. Autamme myös korvausten hakemisessa.

01

Oikeudellinen konsultaatio

Kartoitamme ja päivitämme tilanteesesi.

02

Laadimme asiakirjat

Laadimme neuvottelujen pohjalta tarvittavat asiakirjat.

03

Hoidamme oikeudenkäynnit

Avustamme neuvoteluissa ja hoidamme mahdolliset oikeudenkäynnit ja sovittelut.