TESTAMENTTI

Mitä testamentti tarkoittaa?

Perintökaari määrää kenelle ja miten omaisuus jaetaan kuoleman jälkeen. Oman omaisuutensa jakamisesta on kuitenkin mahdollista määrätä testamentilla laista poikkeavalla tavalla. Vaikka omaisuutta ei olisikaan paljoa, testamentti kannattaa laatia. Testamentilla on mahdollista sulkea myös avio-oikeudet pois, jolloin omien rintaperillisten eli lasten entiset puolisot eivät avioerotilanteessa saa omaisuutta. Testamentin voi tehdä 18 vuotta täyttänyt henkilö ja tietyissä tapauksissa myös tätä nuorempikin. Lisäksi testamentin tekijän tulee olla terveydentilaltaan sellainen, että hän ymmärtää testamentin tarkoituksen ja sen sisällön.

Testamentin säilytys kannattaa miettiä siten, että se löydetään kuoleman jälkeen. Alkuperäisen testamentin voi säilyttää esimerkiksi pankin tallelokerossa, mutta sen voi säilyttää myös kotona muiden tärkeiden papereiden kanssa. Testamenttia ei tarvitse rekisteröidä mihinkään. Testamentti tulee ottaa huomioon perinnönjaossa. Perintö jaetaan siten testamentin mukaisesti. Perinnönjaossa on kuitenkin otettava huomioon rintaperillisten oikeus lakiosaan, jota ei testamentilla voi loukata.

Lue keskinäisestä testamentista täältä.

Testamentin muotomääräykset

Testamentti on määrämuotoinen asiakirja, eikä se siten ole täysin vapaamuotoinen. Testamentti tulee laatia kirjallisesti, testamentin tekijän tulee allekirjoittaa se ja kahden esteettömän todistajan tulee todistaa testamentin tekijän allekirjoitus. Testamentin voi tehdä myös itse, mutta itse tehdyssä testamentissa piilee riski, että se ei täytä muotovaatimuksia tai testamentin tekijän tahto ei tule kirjatuksi oikein. Siksi testamentin teko kannattaa antaa asiantuntevan juristin hoidettavaksi, jotta vältytään testamentin pätemättömäksi katsomiselta ja muilta ristiriitatilanteilta.

Testamentin muuttaminen ja peruuttaminen

Testamenttia on mahdollista myöhemmin muuttaa tai se voidaan peruuttaa kokonaan. Etenkin elämäntilanteen ja perhesuhteiden muuttuessa voi tulla ajankohtaiseksi tarkistaa, vastaako jo laadittu testamentti enää omaa tahtoa.

Testamentin tiedoksianto

Jos testamentti on laadittu, se tulee antaa tiedoksi kaikille perillisille. Testamentin tiedoksianto on testamentinsaajan vastuulla. Jos testamenttia ei anneta tiedoksi, ei testamentti ole lainvoimainen. Usein se annetaan tiedoksi perunkirjoituksessa.

Testamentin moittiminen

Testamentin pätemättömyys tulee ilmi vasta kuoleman jälkeen, jolloin joku perillisistä voi moittia testamenttia. Testamentin moiteperusteet on määritelty perintökaaressa. Kyseisten perusteiden nojalla testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi. Moiteperusteet liittyvät testamentin tekijään itseensä eli oliko hän esimerkiksi kelpoinen määräämään jäämistöstään, ja hänen terveydentilaansa. Testamentin moitekanne tulee nostaa käräjäoikeudessa. Toimistomme avustaa moitekanteen laatimisessa.

Testamentin laatiminen.

Testamentti kannattaa antaa osaavan juristin laadittavaksi, jotta viimeinen tahto tulee kirjatuksi oikein ja oikeassa muodossa. Testamenttia koskevat riidat eivät ole poikkeuksellisia. Me laadimme ja säilytämme muistiinpanot jokaisesta tehdystä testamentista, mikä tarkoittaa sitä, että mahdollisissa riitatilanteissa on myöhemmin mahdollista selvittää testamentin jättäjän tahtoa myös tätä kautta. Testamentin hinta riippuu testamentin monimutkaisuudesta. Testamentin monimutkaisuuteen vaikuttaa testamentin tekijän omaisuus sekä se, kenelle omaisuutta halutaan testamentata.

Autamme seuraavissa asioissa: