PERUNKIRJOITUS

Mikä on perunkirjoitus?

Perunkirjoitus on pakollinen jokaisen kuoleman jälkeen. Henkilön kuoleman jälkeen on laadittava perukirja, jossa luetteloidaan vainajan sekä mahdollisen elossa olevan lesken varat ja velat.  Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän ja mahdollisen elossa olevan lesken varat ja velat, perilliset ja testamentinsaajat perinnönjakoa varten. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja myöhempää perinnönjakoa varten. Samalla perukirjan voidaan ajatella olevan henkilön viimeinen veroilmoitus. Perintövero määrätään maksettavaksi perukirjan mukaan. Perukirja tulee laatia jokaisen jälkeen, joten myös niissä tilanteissa, joissa kuolinpesä on ylivelkainen eli varaton.

Milloin perunkirjoitus tehdään?

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Verottajalle perukirja tulee toimittaa kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Jos perukirja toimitetaan verottajalle myöhässä tai siinä on virheitä tai puutteellisuuksia tai perunkirjoitusta ei ole toimitettu ajoissa, voi seurata myöhästymismaksu tai veronkorotus. On myös mahdollista, että kuolinpesän osakas joutuu henkilökohtaiseen vastuuseen vainajan veloista. On siten tärkeää, että perunkirjoitus toimitetaan ajoissa, perukirja annetaan verottajalle määräajassa sekä huolellisesti ja oikein laadittuna. Perunkirjoitukselle on mahdollista hakea lisäaikaa Verohallinnolta.

 • Perunkirjoituksen aikaraja on kolme kuukautta kuolemasta.
 • Perukirjan toimittaminen verottajalle tulee tehdä kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Mitä perukirjassa pitää olla?

Perukirjaa varten tulee tilata ja kerätä erilaisia asiakirjoja. Kahden uskotun miehen tulee arvioida vainajan varat ja velat.

Muistilista perukirjan sisältöön:

 • Toimituksen aika ja paikka
 • Vainajan tiedot
 • Perilliset, ja mahdolliset toissijaiset perilliset yhteystietoineen ja sukulaissuhteineen
 • Testamentinsaajat yhteystietoineen
 • Paikalla olo perunkirjoituksessa ja kutsut perunkirjoitukseen
 • Testamentti ja mahdolliset lakiosavaatimukset
 • Vainajan ja lesken avio-oikeus
 • Ennakkoperinnöt
 • Kuolinpesän ilmoittaja
 • Vainajan ja mahdollisen lesken varat kuolinpäivänä
 • Tavanomainen koti-irtaimisto, jos arvo on enemmän kuin 4000 euroa.
 • Vainajan sekä kuolinpesän velat ja vähennykset
 • Mahdollisten lesken velat
 • Perukirjan liitteet

Perukirjaa ei tarvitse erikseen vahvistaa Digi- ja väestötietovirastolla (ent. maistraatti). Digi- ja väestötietovirasto voi kuitenkin vahvistaa, että perukirjaan on merkitty oikeat henkilöt kuolinpesän osakkaiksi. Joissain tapauksissa vahvistaminen voi nopeuttaa ja helpottaa kuolinpesän asioiden hoitamista. Lisätietoja osakastietojen vahvistamisesta voi lukea Digi- ja väestötietoviraston sivuilta.  Sen sijaan, jos kuolinpesän osakkaana on alaikäinen tai täysi-ikäinen henkilö, jolle on määrätty edunvalvoja, tulee perukirjan jäljennös toimittaa Digi- ja väestötietovirastolle.

Tutustu myös perunkirjoituksen muistilistaan!

Mihin perukirja toimitetaan?

Perukirja tulee toimittaa verottajalle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Verottajalle tulee lähettää perukirjan liitteenä mahdollinen testamentti ja avioehto, perinnönjakokirja sekä osituskirja tai perinnönjakokirja, jos vainajan puoliso on kuollut aiemmin ja ositus ja perinnönjako on toimitettu tämän jälkeen. Sen sijaan sukuselvityksiä eli virkatodistuksia ja elossaolotodistuksia ei tarvitse toimittaa verottajalle, vaikka ne tuleekin tilata ja olla perukirjan liitteenä.

Kuka voi tehdä perukirjan?

Kuolinpesän osakkaan, testamentin toimeenpanijan, pesänselvittäjän tai muun henkilön, jolla omaisuus on hoidettavana, tulee huolehtia perunkirjoituksen toimittamisesta. Perunkirjoituksen ja perukirjan laatimisen voi toimittaa itse, mutta on erittäin suositeltavaa, että perunkirjoitus ja perukirjan teko annetaan perintöoikeuteen erikoistuneen lakimiehen hoidettavaksi, jotta siinä tulee otetuksi huomioon kaikki tarvittava. Perunkirjoituksesta maksettava palkkio on mahdollista vähentää vainajan omaisuuden arvosta. Perunkirjoituksesta aiheutuneet kohtuulliset kulut voidaan siten merkitä perukirjassa pesän velkoihin ja ne vähentävät osakkaiden maksettavaksi tulevaa perintöveron määrää. Lisäksi kahden uskotun miehen tulee arvioida vainajan omaisuus ja allekirjoittaa perukirja.

Hoidamme perunkirjoitukset.

Laadimme perukirjan sekä toimimme uskottuina miehinä. Lähetämme luonnoksen perukirjasta luettavaksi jo ennen perunkirjoitustilaisuutta, jotta sitä on tarvittaessa mahdollista täydentää.

Perunkirjoitustilaisuus voidaan pitää toimistollamme Helsingin keskustassa tai asiakkaan valitsemassa paikassa esimerkiksi kuolinpesän osakkaan kotona.

 • Laadimme perukirjat huolellisesti.
 • Toimitamme perunkirjoitustilaisuuden.
 • Toimimme uskottuina miehinä.
 • Toimimme käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana.