PERINNÖNJAKO

Mikä on perinnönjako?

Perinnönjaossa perittävän omaisuus jaetaan perillisten kesken. Perinnönjako voidaan suorittaa joko sopimusjakona tai toimitusjakona. Sopimusjako on perillisten keskenään tekemä jako, jossa kuitenkin usein käytetään juristia apuna. Toimitusjaon taas suorittaa käräjäoikeuden määräämä pesänjakaja, joka sekin on usein perintöasioita hoitava juristi. Pesänjakajan määräämiseksi on tehtävä hakemus käräjäoikeudelle. Pesänjakajan tulee olla sopiva tehtävään. Pesänjakajalta edellytetään kokemusta ja koulutusta. Pesänjakajan tulee olla puolueeton ja pesänjakajalta edellytetäänkin tuomariin verrattavaa riippumattomuutta.  Pesänjakaja suorittaa perinnönjaon seuraavissa tilanteissa: jos yksikin kuolinpesän osakas vaatii sitä tai jos jonkun perillisen osuus kuolinpesästä on ulosmitattu. Tällöinkin perinnönjako on mahdollista suorittaa perillisten kesken, jos velkojan, jonka oikeutta jako koskee, suostuu siihen. Yleensä pesänjakaja määrätään tilanteessa, jossa kuolinpesän osakkaat eivät ole päässeet sopimukseen perinnönjaosta.

Jos joku perillisistä on edunvalvonnassa, tulee edunvalvojan lähtökohtaisesti edustaa häntä perinnönjaossa. Perinnönjaossa, jossa kuolinpesän osakkaina on alaikäisiä lapsia, edunvalvojana toimivat hänen vanhempansa. On kuitenkin mahdollista, että alaikäiset lapset ja lapsen vanhempi ovat osakkaina samassa kuolinpesässä. Tällöin edunvalvojalle tulee hakea sijainen jakoa varten.

Milloin perinnönjako tulee suorittaa?

Ennen perinnönjakoa on toimitettava perunkirjoitus ja maksaa kaikki tiedossa olevat velat tai ainakin laittaa niiden maksamiseen tarvittavat varat erityiseen hoitoon. Jos perittävä oli avioliitossa, tulee ennen perinnönjakoa suorittaa ositus tai erottelu kuolinpesän ja lesken välillä. Ositus tulee suorittaa myös, jos sitä ei ole tehty ensiksi menehtyneen puolison jälkeen. Tällöin ositus suoritetaan kuolinpesien välillä. Vasta osituksen jälkeen määrittyy se perittävän omaisuus, joka tosiasiassa voidaan jakaa perillisille.

Perinnönjaolle ei ole laissa säädetty määräaikaa, jossa se tulisi suorittaa, toisin kuin perunkirjoitukselle. Kannattaa kuitenkin huomioida, että perintövero tulee maksettavaksi perunkirjoituksen jälkeen siitä huolimatta, toimitetaanko perinnönjakoa. Perinnönjako on mahdollista suorittaa, kun perilliset päättävät yhdessä jakaa sen tai kun vähintään yksi perillisistä sitä vaatii.

Perinnönjako voidaan suorittaa myös osittaisena. Osittainen perinnönjako tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kaikki muu perittävän omaisuus jaetaan perillisten kesken, mutta kesämökkikiinteistö jätetään kuolinpesän hallintaan.

Tarvitsenko juristin perinnönjakoa varten?

Perinnönjakokirjan laatiminen annetaan yleensä perintöasioita hoitavan juristin tehtäväksi. Jakokirja on laadittava kirjallisesti laissa olevien muotomääräysten mukaisesti ja kahden esteettömän todistajan on allekirjoitettava se. Perinnönjaossa tulee ottaa huomioon useita asioita, joiden vaikutuksista ei välttämättä ole itse tietoinen. On muun muassa tiedettävä, miten lakiosa lasketaan, miten testamentti vaikuttaa perinnönjakoon ja miten tulee toimia, jos perittävä oli antanut arvokkaan lahjan jollekin pesänosakkaalle tai ennakkoperintöä.

Etenkin riitaisissa kuolinpesissä on yleistä, että kuolinpesän osakkaat tai joku kuolinpesän osakkaista valtuuttaa lakimiehen huolehtimaan perinnönjakoa koskevista neuvotteluista ja allekirjoittamaan jakokirjan. Tällöin pesänosakkaan ei tarvitse siis itse osallistua perinnönjakotilaisuuteen tai allekirjoittaa perinnönjakokirjaa, jos hän on valtuuttanut valtakirjalla juristin kyseisiin toimiin.

Jos perinnönjako toimitetaan toimitusjakona, pesänjakajaksi määrätään yleensä asiantunteva juristi.

Autamme seuraavissa asioissa: