EDUNVALVONTA-
VALTUUTUS

Mikä on edunvalvontavaltakirja?

Edunvalvontavaltakirjasta käytetään myös nimitystä edunvalvontavaltuutus. Edunvalvontavaltakirja on tietyt määräykset sisältävä asiakirja, jolla henkilö valtuuttaa valitsemansa henkilön edustamaan itseään taloudellisissa ja henkilöä koskevissa asioissaan, kun ei itse kykene hoitamaan omia asioitaan.

Miksi kannattaa laatia edunvalvontavaltakirja?

Edunvalvontavaltakirja tulee ajankohtaiseksi yleensä ikääntyessä. Elämässä voi kuitenkin sattua odottamattomia asioita milloin tahansa, ja omista asioista ei enää pysty huolehtimaan esimerkiksi sairauden tai heikentyneen terveydentilan vuoksi tai onnettomuudesta johtuen. Koska tulevaisuutta ei pysty ennustamaan, kannattaa edunvalvontavaltavaltuutus laatia hyvissä ajoin. Edunvalvontavaltavaltuutus on määrättyä edunvalvojaa joustavampi tapa saada omat asiansa hoidettua tulevaisuudessa,  ja saat itse päättää asioitasi hoitavan henkilön. Edunvalvontavaltuutuksista on tullut yhä suositumpia ja myös Digi- ja väestötietovirasto on suositellut laatimaan edunvalvontavaltakirjan.

Mikä ero on edunvalvojalla ja edunvalvontavaltuutetulla?

Yleinen edunvalvoja on useimmiten valtion virkamies ja sen määrää Digi- ja väestötietovirasto (ent. maistraatti) tai käräjäoikeus.  Edunvalvojana voi toimia myös yksityinen henkilö, kuten lähiomainen. Edunvalvoja määrätään henkilölle, joka ei itse kykene hoitamaan asioitaan ja henkilöllä on taloudellisia ja muita asioita, joita ei voida hoitaa muulla tavalla. Kykenemättömyys voi johtua esimerkiksi sairaudesta tai heikentyneestä terveydentilasta. Edunvalvojan tulee laatia ja toimittaa Digi- ja väestötietovirastolle omaisuusluettelo kolmen kuukauden kuluessa edunvalvonnan alkamisesta. Lisäksi edunvalvojan tulee laatia vuositilit.

Edunvalvontavaltuutuksella sen sijaan voi itse jo etukäteisesti päättää, kuka omia asioita hoitaa, jos ei niitä pysty itse hoitamaan tulevaisuudessa. Edunvalvontavaltuutus on edunvalvontaa joustavampi tapa huolehtia omien asioidensa hoitamisesta. Voit edunvalvontavaltuutuksessa mm. määrätä siitä, missä laajuudessa edunvalvontavaltuutetun toimintaa aikanaan edunvalvonnan aikana valvotaan.

Lisäksi edunvalvojan määrääminen Digi- ja väestötietoviraston tai käräjäoikeuden toimesta on hitaampaa, kuin edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen. Siten edunvalvontavaltuutuksella voi nopeuttaa sitä, että asiasi tulevat hoidetuksi tulevaisuudessa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun et enää itse niitä voi hoitaa.

Kuka voi tehdä edunvalvontavaltakirjan?

Edunvalvontavaltuutuksen voi laatia jokainen täysi-ikäinen ja täysivaltainen henkilö. Täysivaltaisuudella tarkoitetaan sitä, että henkilö ymmärtää valtuutuksen sisällön sekä sen merkityksen.

Mitä edunvalvontavaltakirjassa pitää olla?

Edunvalvontavaltakirja tulee tehdä kirjallisesti. Valtuuttajan tulee allekirjoittaa se kahden todistajan ollessa samanaikaisesti läsnä. Todistajien tulee todistaa valtakirja allekirjoituksillaan. Todistajien tulee tietää, että kyseessä on edunvalvontavaltakirja, mutta heille ei tarvitse kertoa sen sisältöä.

Edunvalvontavaltakirjassa tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

  • Valtuuttaja eli valtakirjan tekijä
  • Valtuutettu eli henkilö, jonka valtuuttaja haluaa edustamaan itseään asioidensa hoitamisessa
  • Varavaltuutettu sen varalta, jos päävaltuutettu on syystä tai toisesta estynyt tai esteellinen
  • Ne asiat, joita valtuutettu on oikeutettu hoitamaan valtuuttajan puolesta
  • Määräys, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi hoitamaan asioistaan.

Lisäksi valtakirjassa on sallittava tai kiellettävä tietyt asiat, jotta valtuutettu voi suorittaa kyseiset toimet tai että hänellä ei ole oikeutta tehdä niitä.

Valtuutukseen on mahdollista ottaa useampi valtuutettu. Valtakirjaan kannattaakin nimetä valtuutetun lisäksi myös toissijainen- ja varavaltuutettu. Niiden nimeäminen ei kuitenkaan ole pakollista, mutta suosittelemme nimeämään ne esimerkiksi esteellisyystilanteita varten tai jos valtuutettu ei ota tehtävää vastaan tai ei muuten kykene sitä hoitamaan.

Milloin edunvalvontavaltuutus tulee voimaan?

Digi- ja väestötietoviraston tulee vahvistaa edunvalvontavaltuutus, jotta se tulee voimaan. Valtuutuksen vahvistamista haetaan vasta sitten, kun valtuuttaja (edunvalvontavaltuutuksen tekijä) ei kykene hoitamaan asioitaan, joita valtuutus koskee.

Valtuutetun tulee toimittaa Digi- ja väestötietovirastolle lääkärinlausunto valtuutetusta, alkuperäinen edunvalvontavaltakirja sekä hakemus edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseksi. Lisäksi DVV:lle kannattaa toimittaa valtuuttajan lausuma, jos hän ymmärtää valtuutuksen merkityksen sekä lisäksi valtuuttajan aviopuolison lausuma, jos valtuuttaja on naimisissa. Niiden toimittaminen hakemuksen yhteydessä ei ole välttämätöntä, mutta ne nopeuttavat asian käsittelyä.

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistamiseen tarvittavat lomakkeet löytyvät Digi- ja väestötietoviraston nettisivuilta.

Olemme kirjoittaneet myös artikkelin siitä, miten edunvalvontavaltuutuksen saa voimaan. 

Milloin tehdä edunvalvontavaltakirja?

Edunvalvontavaltakirja kannattaa laatia jo nyt. Edunvalvontavaltakirjaa ei nimittäin ole enää mahdollista tehdä, kun esimerkiksi muistisairaus on edennyt pitkälle tai on muuten kykenemätön ymmärtämään edunvalvontavaltuutuksen merkitystä.

Laadimme tahtosi mukaisen edunvalvontavaltuutuksen, joka ottaa huomioon tilanteesi. 

Missä tehdä edunvalvontavaltakirja?

Suosittelemme, että edunvalvontavaltakirja annetaan asiaan perehtyneen lakimiehen laadittavaksi, jotta valtakirja tulee laadituksi oikein ja siinä tulee esitetyksi valtuuttajan yksilöllinen tahto asioidensa hoitamista koskien. Emme suosittele käyttämään edunvalvontavaltakirjan tekemiseen internetistä löytyvää mallia, sillä siinä ei välttämättä tule aidosti otetuksi huomioon valtuuttajan tarkoitus.  Juristin laatimalla edunvalvontavaltakirjalla välttää edunvalvontavaltuutuksen sudenkuopat. Kahden todistajan tulee lisäksi todistaa valtakirja.

Edunvalvontavaltakirjan hinta määräytyy valtakirjan sisällön laajuuden mukaan aikaperusteisesti hinnastomme mukaan, mutta voit tiedustella myös kiinteää hintaa esimerkiksi, jos sinulla on jo itselläsi selkeä käsitys siitä, minkä sisältöisen valtakirjan haluat laadittavan. Ole yhteydessä ja autamme sinua ammattitaitoisesti edunvalvontavaltakirjan laatimisessa.