Velallisen epärehellisyys – mikä se on?

Velallisen epärehellisyys

Velallisen epärehellisyys luetaan talousrikoksiin kuuluvaksi. Velallisen epärehellisyys kuuluu velallisen rikoksiin, joista säädetään rikoslain 39 luvussa. Velallisen epärehellisyyttä koskevan tunnusmerkistön mukaan velallisen epärehellisyydestä tuomitaan velallinen, joka hävittää omaisuuttaan, ilman hyväksyttävää syytä lahjoittaa tai muuten luovuttaa omaisuuttaan, siirtää omaisuuttaan ulkomaille saattaakseen sen velkojiensa ulottumattomiin taikka lisää perusteettomasti velvoitteitaan ja siten aiheuttaa maksukyvyttömäksi tulemisensa tai oleellisesti pahentaa maksukyvyttömyyttään. Rangaistusasteikko on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Velallisen epärehellisyyttä koskevilla tunnusmerkistöillä pyritään suojelemaan etenkin velkojien etua ja luottamusta luotonantoon sekä vaihdantaan.

Toimistomme on erikoistunut rikosoikeuteen ja avustamme velallisen rikoksista epäiltyä. Avustamme esitutkinnasta aina oikeudenkäyntiin ja mahdolliseen muutoksenhakuun.

Tekotavat

Omaisuuden hävittämisellä tarkoitetaan toimia, joilla velallinen saattaa omaisuuttaan velkojiensa saavuttamattomiin. Kyse voi olla esimerkiksi omaisuuden tuhoamisesta. Velallisen epärehellisyyden tunnusmerkistössä mainittu omaisuuden lahjoittaminen voi kohdistua kaikenlaiseen omaisuuteen. Siten esimerkiksi kiinteistöjä, esineitä osakkeita tai osuuksia, saamisoikeuksia, yhteisomistuksessa olevaa omaisuutta on mahdollista lahjoittaa tai luovuttaa. Luovuttamisen tulee tapahtua ilman hyväksyttävää syytä. Hyväksyttävänä syynä voidaan pitää velallisen varallisuusasemaan verrattuna vähäiset lahjat tai muut vastikkeettomat luovutukset.

Omaisuuden ulkomaille siirtämisen tulee tapahtua siten, että omaisuus on tämän jälkeen velkojien ulottumattomissa. Omaisuuden katsotaan olevan velkojien ulottumattomissa, kun sitä ei velallisen itsensä tai kansainvälisen oikeusavun avulla saada käytettäväksi velkojen maksuun. Esimerkkinä niin kutsutut veroparatiisit.

Velvoitteiden perusteettomalla lisäämisellä voidaan tarkoittaa tilanteita, joissa velallinen taloudellisessa kriisissään käyttää huomattavan suuria varoja selvästi tappiolliseen liiketoimintaan. Oikeuskäytännössä velvoitteiden perusteettomaksi lisäämiseksi on katsottu esimerkiksi tilanne, jossa lasten isä oli tietoisena taloudellisista vaikeuksistaan ja siitä, että hänen toimintansa vahingoittaa hänen velkojiensa etuja myöntänyt elatusapukanteen, jossa oli vaadittu hänen lapsilleen elatusapua. Vaadittu elatusapu oli ylittänyt kohtuullisena pidettävän elatusavun määrän. Isän katsottiin myöntäessään kanteen lisänneen perusteettomasti velvoitteitaan ja ryhtyneen menettelyyn välttääkseen palkkansa ulosmittauksen. Perusteettomassa velvoitteiden lisäämisessä voi olla kyse myös erilaisissa laina- ja vakuusjärjestelyissä.

Maksukyvyttömyys tai maksukyvyttömyyden oleellinen pahentaminen

Velallisen epärehellisyydessä maksukyvyttömyys tai sen oleellinen pahentuminen tulee aiheutua jostakin velallisen tahallisesti suorittamasta teosta. Maksukyvyttömyyttä ei määritellä rikoslaissa. Sen sijaan esimerkiksi konkurssilaissa, yrityssaneerauksesta annetussa laissa ja yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa maksukyvyttömyys on määritelty ja niitä määritelmiä voidaan käyttää myös arvioitaessa velallisen epärehellisyyttä koskevaa maksukyvyttömyyttä. Maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan edellä mainittujen lakien mukaan tilannetta, jossa velallinen on muutoin kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Usein velallisen epärehellisyys paljastuu konkurssitilanteessa. Tästä johtuen siitä puhutaankin usein konkurssirikollisuutena. Yrittäjä on voinut esimerkiksi maksaa itselleen kohtuuttoman suurta palkkaa ennen konkurssia.

Törkeä velallisen epärehellisyys

Törkeästä velallisen epärehellisyydestä on kyse tilanteissa, joissa velallisen epärehellisyydessä tavoitellaan huomattavaa hyötyä, aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa velkojille tai rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti. Lisäksi rikoksen tulee olla kokonaisuutena arvostellen törkeä. Törkeästä velallisen epärehellisyydestä tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Törkeää velallisen epärehellisyyttä koskeva syyteoikeus vanhenee kymmenessä vuodessa.

Suomen laki-kirja, velallisen epärehellisyys

Avustaja velallisen rikoksiin.

Velallisen epärehellisyys vaatii laajaa liiketoiminnan tuntemista, sillä on kyettävä tunnistamaan normaalit liiketoiminnan käytännöt, eli mistä lähtökohdista velallisen toimintaa ja maksukyvyttömyyttä tulkitaan. Velallisen rikoksissa on myös tärkeää, että avustava henkilö tuntee aiemman oikeuskäytännön, joka ohjaa lain ja teon tulkintaa.

Talousrikoksissa tulee usein tutkittavaksi myös liiketoimintakielto, jolla on usein merkittävä vaikutus velallisen elämään. Etenkin törkeää velallisen epärehellisyyttä koskien tuomiot ovat ankaria. Avustamme velallisen rikoksista epäiltyjä. On tärkeää, että avustaja otetaan mukaan jo ensimmäisiin kuulusteluihin. Esitutkintakertomuksilla on tärkeä merkitys mahdollisessa myöhemmässä oikeudenkäynnissä ja lisäksi erityisesti velallisen rikoksissa on tärkeää käyttää asiantuntevaa juristia laatimaan kirjallinen loppulausunto esitutkinnassa poliisille.

Olemme avustaneet päämiehiä lukemattomissa velallisen epärehellisyyttä koskevissa asioissa aina esitutkinnan alusta muutoksenhakuun. Avustamme myös sinua tarpeen tullen.

Jaa artikkeli:

Muuta luetavaa aiheesta:

Pahoinpitelyrikokset Suomessa

Pahoinpitely on rikos, joka käsittää ruumiillisen väkivallan tekemisen toiselle henkilölle tai toisen terveyden vahingoittamisen eri

Ota yhteyttä