Valitus hovioikeuteen – Miten se tulee tehdä?

Suomessa muutosta käräjäoikeuden antamaan ratkaisuun haetaan lähtökohtaisesti hovioikeudelta valittamalla, ellei muutoksenhakua ole erikseen kielletty. Käräjäoikeus ilmoittaa antamansa ratkaisun yhteydessä, saako siihen hakea muutosta. Käräjäoikeus antaa ratkaisunsa yhteydessä asianosaisille kirjalliset ohjeet siitä, miten muutosta haetaan.

Tyytymättömyyden ilmoitus

Valitus hovioikeuteen tehdään ilmoittamalla ensin tyytymättömyyttä käräjäoikeuden ratkaisuun. Tyytymättömyyden ilmoitus voidaan tehdä käyttämällä valmista lomaketta, joka löytyy täältä. Jos tyytymättömyyttä ei ole ilmoitettu viimeistään seitsemäntenä päivänä käräjäoikeuden ratkaisun antamisesta, ei ratkaisuun voi hakea muutosta valittamalla. On siten erittäin tärkeää, että tyytymättömyys tuomioon ilmoitetaan kyseisen aikarajan kuluessa.

Valituksen määräaika

Määräaika valituksen tekemiselle on 30 päivää käräjäoikeuden ratkaisun antamisesta. Valitus on toimitettava käräjäoikeudelle virka-ajan kuluessa eli viimeistään kello 16:15. Valitus toimitetaan siis käräjäoikeudelle, vaikka se valitus tehdäänkin hovioikeuteen. Määräajan jälkeen toimitettua valitusta ei enää oteta tutkittavaksi. Valituksen tekemiselle on kuitenkin mahdollista hakea määräajan pidennystä. Määräajan pidentämisen syynä tulee olla laillinen este tai muu hyväksyttävä syy. Määräajan pidennystä on pyydettävä käräjäoikeudelta ennen alkuperäisen määräajan päättymistä. Käräjäoikeus päättää myönnetäänkö pyydetty lisäaika. Valituksen tekemistä ei kannata jättää viimeiseen päivään, sillä varmuutta lisäajan saamiselle ei ole. Sen tarve arvioidaan tapauskohtaisesti lisäaikapyynnössä esitettyjen perusteiden perusteella.

Valituksen sisältö

Valituksessa tulee ilmoittaa käräjäoikeuden ratkaisu, johon muutosta haetaan ja lisäksi miltä osin siihen haetaan muutosta. Lisäksi valituksessa tulee mainita, mitä muutoksia käräjäoikeuden ratkaisuun vaaditaan tehtäväksi. Valituksen keskeistä sisältöä ovat myös perusteet, joilla muutosta vaaditaan ja miltä osin käräjäoikeuden ratkaisun perustelut ovat valittajan mielestä virheelliset. Lisäksi valituksessa tulee ilmoittaa todisteet todistusteemoinen, eli mitä kullakin todisteella halutaan näyttää toteen. Valittajan tulee myös esittää pyyntö pääkäsittelyn toimittamisesta hovioikeudessa sekä perustelut sille, miksi suullista pääkäsittelyä vaaditaan. Samoin valituksessa tulee ilmoittaa asianosaiset sekä heidän mahdolliset edustajansa, avustajansa tai asiamiehensä yhteystietoineen.

Valituksen pituus riippuu asiasta. Monimutkaisissa asioissa ja laajoissa kokonaisuuksissa valitukset ovat useiden sivujen pituisia. Valitus on tärkeää laatia huolellisesti ja oikein, sillä se määrittää, miltä osin asiaa käsitellään hovioikeudessa.

Jatkokäsittelylupa

Osaan asioista tarvitaan hovioikeudelta jatkokäsittelylupa. Hovioikeudelta tulee siten pyytää erikseen jatkokäsittelyluvan myöntämistä. Jatkolupahakemuksessa on esitettävä perusteet, joiden mukaan lupaa pyydetään. Jatkokäsittelylupahakemus toimitetaan valituksen yhteydessä. Jos hovioikeus ei myönnä jatkokäsittelylupaa, jää käräjäoikeuden ratkaisu pysyväksi. Lähtökohtaisesti asioissa tarvitaan jatkokäsittelylupa. Oikeudenkäymiskaaren mukaan rikoksesta tuomittu ei kuitenkaan tarvitse jatkokäsittelylupaa, jos hänet on tuomittu yli kahdeksan kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen.

Vastavalitus

Vastavalituksella tarkoitetaan valittajan vastapuolen tekemää valitusta. Toisin kuin valitus, vastavalitus ei edellytä tyytymättömyyden ilmoittamista. Vastavalituksen määräaika on kaksi viikkoa alkuperäisen valituksen määräpäivästä. Vastavalitus riippuu alkuperäisestä valituksesta, sillä mikäli alkuperäistä valitusta ei tutkita, se raukeaa tai se peruutetaan, vastavalitus raukeaa. Samoin käy, mikäli valitukselle ei myönnetä jatkokäsittelylupaa.

Lakimies valituksen laatimiseen

Valituksessa ilmoitetut asiat rajaavat sitä, miltä osin hovioikeuden on mahdollista muuttaa käräjäoikeuden tuomiota. Lisäksi valituksessa tulee aina ilmoittaa tietyt seikat ja se on ehdottomasti tehtävä määräajassa. Valituksen laatiminen kannattaa siksi antaa aina juristin tehtäväksi, jotta se tulee laadituksi oikein. Valituksen laatimisen hinta riippuu asiasta. Monimutkaisissa asioissa valituksen perustelut voivat olla monia sivuja pitkät, mikä vaikuttaa lopulliseen hintaan. Juristimme auttavat valituksen laatimisessa.

Jaa artikkeli:

Muuta luetavaa aiheesta:

Pahoinpitelyrikokset Suomessa

Pahoinpitely on rikos, joka käsittää ruumiillisen väkivallan tekemisen toiselle henkilölle tai toisen terveyden vahingoittamisen eri

Ota yhteyttä