Työturvallisuusrikos – Mikä se on??

Työturvallisuusrikos on rikoslaissa rangaistavaksi säädetty teko. Työturvallisuusrikokseen voi rikoslain mukaan syyllistyä paitsi tahallisuudesta myös huolimattomuudesta. Käsittelemme tässä artikkelissa työturvallisuusrikoksia

Mikä on työturvallisuusrikos?

Rikoslain mukaan työnantaja tai työnantajan edustaja voidaan tuomita työturvallisuusrikoksesta, jos hän tahallaan tai huolimattomuudesta:

  • rikkoo työturvallisuusmääräyksiä 
  • aiheuttaa työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden tai epäkohdan taikka mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen laiminlyömällä valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista alaisessaan työssä tai jättämällä huolehtimatta taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista tai muista työsuojelun edellytyksistä. 

Kyseeseen voi työturvallisuusrikoksen lisäksi tulla myös kuolemantuottamus, vammantuottamus tai vaaran aiheuttaminen. On tärkeää huomioida, ettei työturvallisuusrikos edellytä seurauksen aiheutumista eli esimerkiksi työntekijän loukkaantumista tai vaaratilannetta. Työturvallisuusrikoksesta tuomitsemiseen riittää työturvallisuuteen liittyvä laiminlyönti.

Työturvallisuusrikoksena ei rikoslain mukaan kuitenkaan pidetä yksittäistä työturvallisuusmääräysten rikkomista, joka on työturvallisuuden kannalta vähäinen ja josta säädetään rangaistus työturvallisuuslaissa, työterveyshuotolaissa tai laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetussa laissa.

Työturvallisuusmääräysten rikkominen

Rikoslaissa mainitaan työturvallisuusrikoksen yhtenä tunnusmerkistötekijänä työturvallisuusmääräysten rikkominen. On tärkeää huomioida, että rangaistusvastuu ei edellytä sitä, että työnantajan edustaja tuntisi tarkkaan kaikki työturvallisuusmääräykset. Työnantajan edustajan, eli esimerkiksi esimiehen, tulee ottaa selvää työturvallisuusmääräyksistä.Työnantajan edustajan tulee ennakoida ja seurata työturvallisuutta. Täysin ennakoimaton puutteellisuus tai epäkohta jäävät kuitenkin rangaistusvastuun ulkopuolelle

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2021:52 arvioinut sitä, täyttääkö ylitöiden teettäminen työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistön. Korkein oikeus päätyi ratkaisussaan katsomaan, että työaikalain säännöksiä ylityön enimmäismääristä ei voitu pitää työturvallisuusrikoksen tunnusmerkistössä tarkoitettuina työturvallisuusmääräyksinä. Korkeimman oikeuden ratkaisu perustui siihen, että työturvallisuusrikos ja työaikasuojelurikos on erotettu toisistaan

Työturvallisuusrikos laiminlyömällä

Rikoslaissa työturvallisuusrikoksen toisena tekotapana mainitaan laiminlyönti. Tätä voidaan ajatella työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan salliminen. Kyse ei ole samalla tavala aktiivisesta työturvallisuusmääärysten rikkomisesta, kuin ensimmäisessä kohdassa. Laiminlyönnin rangaistavuuden edellytyksenä on, että laiminlyönnillä aiheutetaan työturvallisuusmääräysten vastainen puutteellisuus tai epäkohta tai että laiminlyönti mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen.

Laiminlyönnin rangaistavuuden yleisenä edellytyksenä on, että valvontavelvollisella on ollut edellytykset ja käytännön mahdollisuudet suoriutua valvontatehtävästä. Mahdotonta ei myöskään voida vaatia, minkä vuoksi valvonnan kattavuudelle ei voida asettaa kohtuuttomia vaatimuksia. Valvontavelvollisen ei esimerkiksi voida edellyttää valvovan työntekijöiden suojavälineiden käyttämistä tauotta.

Työturvallisuusrikos rangaistus

Työturvallisuusrikoksesta on säädetty rangaistukseksi sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Työturvallisuusrikoksen lisäksi rangaistus voidaan tuomita myös kuolemantuottamuksesta, vammantuottamuksesta tai vaaran aiheuttamisesta, joiden rangaistuksista on säädetty rikoslaissa erikseen. Kuolemantuottamuksesta rangaistus on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Vammantuottamuksesta rangaistus on sakko tai vankeus enintään kuusi kuukautta ja törkeästä vammantuottamuksesta sakko tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Vaaran aiheuttamisesta sakko tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Työturvallisuusrikkomus

Työturvallisuusrikkomuksesta säädetään työturvallisuuslaissa. Työturvallisuusrikkomuksissa työturvallisuuden kokonaisuuden kannalta on vähäinen. Jos määräysten rikkominen on osoituksena yleisestä välinpitämättömyydestä ja piittaamattomuudesta työsuojeluvaatimuksista tai omiaan vaarantamaan toisten turvallisuutta, tekoon sovelletaan RL 47:1:ää. Työterveyshuoltolain (1383/2001) 23.2 §:ssa on vastaava säännös sakolla rangaistavasta työterveyspalvelujen laiminlyönnistä.

Tarvitsetko apua työturvallisuusrikoksia koskien?

Avustamme työturvallisuusrikoksissa sekä asianomistajaa että rikoksesta epäiltyä.

Toimistomme lakimiehet avustavat koko prosessissa:

Jaa artikkeli:

Muuta luetavaa aiheesta:

Pahoinpitelyrikokset Suomessa

Pahoinpitely on rikos, joka käsittää ruumiillisen väkivallan tekemisen toiselle henkilölle tai toisen terveyden vahingoittamisen eri

Ota yhteyttä