Perinnöstä luopuminen – Miten se tulee tehdä?

Perinnöstä luopuminen on prosessi, jossa perillinen tai testamentinsaaja päättää olla ottamatta vastaan perintöä tai sen osaa. Tällainen päätös voi johtua erilaisista syistä, kuten halusta välttää perintöveroa tai estää kuolinpesäosuuden ulosmittaus ulosottovelkojen maksamiseksi. On tärkeää tietää, miten ja milloin perinnöstä luopuminen on mahdollista ja mitä vaikutuksia sillä voi olla verotukseen.

Perinnöstä voi luopua perittävän eläessä tai perittävän kuoleman jälkeen. Perittävän eläessä luopuminen on kuitenkin harvinaista. Perinnöstä luopuminen katsotaan tehokkaaksi, jos samalla ei tule antaneeksi määräyksiä esimerkiksi siitä, kenelle perinnön on mentävä.

Perinnöstä luopuminen voi vaikuttaa perinnönjaon toteutumiseen ja perintöverotukseen. Luopumisen myötä perintö siirtyy seuraaville perillisille ja myös verotus kohdistuu heihin luopujan sijaan. Siksi on tärkeää harkita huolellisesti, onko perinnöstä luopuminen paras vaihtoehto kussakin tilanteessa, ja ottaa tarvittaessa yhteyttä asiantuntijaan saadakseen lisätietoa ja neuvoja.

Mitä perinnöstä luopuminen tarkoittaa?

Perinnöstä luopuminen tarkoittaa sitä, että perillinen tai testamentinsaaja ei ota hänelle tulevaa perintöä tai sen osaa vastaan. Perintökaaren mukaan perillisellä ja testamentinsaajalla on oikeus luopua oikeudestaan perittävän kuoltua, jolleivät he ole jo ryhtyneet sellaisiin toimiin, että heidän on katsottava ottaneen perinnön vastaan. Luopuminen on tehtävä kirjallisesti. Jos perillinen luopuu perinnöstä, lakkaa hän olemasta kuolinpesän osakas. 

Perinnöstä luopuminen voi tapahtua joko perinnönjättäjän elinaikana tai hänen kuolemansa jälkeen. Mikäli perintöä ei haluta ottaa vastaan, perillisen tai testamentinsaajan tulee tehdä selväksi tahtonsa luopua perinnöstä.

Miten perinnöstä luovutaan?

Perintökaaressa ei ole säädetty aikarajaa perinnöstä luopumiselle. Se kannattaa kuitenkin tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleistä on, että ilmoitus annetaan perunkirjoituksessa. Ilmoitus tulee kuitenkin joka tapauksessa tehdä ennen perinnönjakoa. Jos perinnöstä haluaa luopua tehokkaasti eli siten, ettei perintövero tule maksettavaksi, ei luopuja saa määritellä kenelle hänelle tulevan perinnön on mentävä. Riittävää on, että luopuja tekee kirjallisen ilmoituksen, jossa ilmoittaa luopuvansa perinnöstä. Ilmoitus on siis hyvin yksinkertainen. Tärkeää on, ettei ilmoituksessa anneta määräyksiä esimerkiksi siitä, kenelle luopujan perintö tai hänelle testamentattu omaisuus tulisi mennä.

Perinnöstä luopuminen kokonaan tai osittain

Perinnöstä luopuminen voi olla joko kokonaista tai osittaista. Kokonaan perinnöstä luopuessa henkilö luovuttaa kaikki oikeutensa perintöön. Osittain perinnöstä luopuessa tulee selvittää, mistä varoista tai omaisuudesta tarkalleen luovutetaan.

Kokonaan perinnöstä luopumisen yhteydessä on huomioitava, että luopuja ei saa ryhtyä perintöön, jotta vältyttäisiin tuplaverotukselta. Ryhtyminen tarkoittaa tässä yhteydessä omistajan oikeuksien käyttämistä perintöön esimerkiksi perinnön jakaantumisesta määräämällä.

Ennen perinnöstä luopumiseen liittyvää päätöksentekoa on tärkeää harkita huolellisesti omaa taloudellista tilannetta, perheen tarpeita sekä muita tekijöitä, joilla voi olla vaikutusta tulevaisuuteen. Luopujan tulee myös olla oikeustoimikelpoinen eli täysi-ikäinen ja muutenkin kykenevä tekemään päätöksiä omaisuudestaan.

Verotus ja perinnöstä luopuminen

Perinnöstä luopuminen vaikuttaa perintöverotukseen. Kun perillinen tai testamentinsaaja luopuu perinnöstä, perintövero ei kohdistu häneen. Sen sijaan perintö siirtyy perimysjärjestyksen mukaan seuraaville perillisille, jotka joutuvat maksamaan perintöveron. Luopumisen verovaikutukset on tärkeää huomioida jo ennen päätöksen tekemistä.

On tärkeää huomata, että perinnöstä luopuminen on lopullinen päätös, joka vaikuttaa perillisen oikeuksiin perintöön. Siksi on suositeltavaa harkita huolellisesti ennen päätöksen tekemistä ja konsultoida perintöoikeuteen erikoistunutta lakimiestä tarvittaessa.

Perinnöstä luopuminen on siten keino välttää perintöverot. Perintöveroa on suoritettava, jos perintönä tai testamentilla saadusta omaisuudesta, jos perinnönjättäjä taikka perillinen tai testamentinsaaja asui kuolinhetkellä Suomessa. Perintöveron määrästä säädetään lahja- ja perintöverolaissa. Perintöveron maksuvelvollisuus alkaa, jos perinnön määrä on vähintään 20 000 euroa. 

Melko yleinen tapa onkin, että vanhemmat luopuvat omilta vanhemmiltaan tulevasta perinnöstä. Tällöin perintö menee luopujan lapsille eli siis perinnönjättäjän lapsenlapsille. Tässä tilanteessa sama perintö ei tule verotettavaksi kahteen kertaan. Toisaalta jos luopujalla on esimerkiksi useita omia lapsia, jakaantuu perintö useammalle saajalle. Tällöin voi olla mahdollista, ettei perinnöstä tule maksettavaksi lainkaan perintöveroa. Verovapaus on kuitenkin riippuvainen perinnön määrästä. 

Rintaperillisen rooli perinnöstä luopumisessa

Rintaperilliset ovat perinnönjättäjän suoraan alenevassa polvessa olevia perillisiä eli hänen lapsiaan. Rintaperillisen perinnöstä luopuminen on prosessi, jossa rintaperillinen päättää olla ottamatta vastaan perintöä tai sen osaa.

Rintaperillisen perinnöstä luopuminen voi aiheuttaa erilaisia taloudellisia ja verotuksellisia seurauksia. Siksi on tärkeää tutkia asiaa huolellisesti ja harkita kaikkia vaihtoehtoja ennen päätöstä.

Ensiksi rintaperillisen on päätettävä, haluaako hän luopua koko perinnöstä vai vain osasta siitä. Tämä voi vaikuttaa perintöverotukseen ja muihin oikeudellisiin näkökohtiin, kuten rintaperillisen lakiosaoikeuteen. Rintaperillisellä on oikeus vaatia lakiosaansa, ellei ole luopunut tästä oikeudesta.

Toinen näkökohta on ajoitus. Perinnöstä voidaan luopua joko ennen perittävän kuolemaa, eli ns. ennakkoluopuminen, tai perittävän kuoleman jälkeen.

Jos rintaperillinen tarvitsee apua perinnöstä luopumisessa, oikeudellinen neuvonta on suositeltavaa, jotta kaikki vaihtoehdot tulevat otetuiksi huomioon ja varmistuu siitä, että luopuminen tehdään oikein ja ei aiheuta yllättäviä veroseuraamuksia.

Usein kysytyt kysymykset

Miten perinnöstä luopuminen tehdään?

Perinnöstä luopuminen tulee tehdä kirjallisesti. Luopujan on allekirjoitettava luopumisilmoitus, joka voidaan liittää perukirjaan tai tehdä erillisenä asiakirjana.

Milloin perinnöstä luopuminen on tehtävä?

Perinnöstä luopuminen tulee tehdä ennen perinnönjakoa. Jos luopuminen tapahtuu myöhemmin, perintö siirtyy kuitenkin edelleen, mutta mahdolliset verotukselliset seuraamukset ovat erilaiset.

Mitä tapahtuu, kun luovutaan perinnöstä?

Kun luovutaan perinnöstä, luopuja ei saa perintöä. Perintö siirtyy sille henkilölle tai henkilöille, jotka olisivat saaneet perinnön, mikäli luopuja olisi kuollut ennen heitä.

Onko perinnöstä mahdollista luopua perittävän eläessä?

Kyllä, perinnöstä voidaan luopua jo perittävän eläessä. Tällöin luopuminen tapahtuu yleensä hyväksymällä perittävän toisen hyväksi tekemä testamentti tai toimittamalla perittävälle kirjallinen ilmoitus perinnöstä luopumisesta.

Kenelle perintö siirtyy, jos luovutaan perinnöstä?

Perintö siirtyy sille henkilölle tai henkilöille, jotka seuraavaksi olisivat oikeutettuja perintöön. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi luopujan omia lapsia.

Tarvitsetko apua perinnöstä luopumisessa?

Toimistomme perintöoikeuteen erikoistuneet lakimiehet auttavat perinnöstä luopumista koskevissa tilanteissa.

Jaa artikkeli:

Muuta luetavaa aiheesta:

Pahoinpitelyrikokset Suomessa

Pahoinpitely on rikos, joka käsittää ruumiillisen väkivallan tekemisen toiselle henkilölle tai toisen terveyden vahingoittamisen eri

Ota yhteyttä