Oikeusapu – Mitä sillä tarkoitetaan?

Oikeusapu. Jotta jokaisella olisi mahdollisuus tulotasostaan riippumatta ammattitaitoiseen avustamiseen tuomioistuimessa, on Suomessa mahdollista saada valtion varoista maksettavaa oikeusapua. Toimistomme hoitaa ammattitaitoisesti toimeksiantoja myös oikeusavulla. Selvitämme aina asiakkaan puolesta, onko hän oikeutettu oikeusapuun.

Mitä oikeusapu tarkoittaa?

Oikeusapua voi saada yksityishenkilö, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa tai oikeudenkäynnissä ja joka oman taloudellisen tilanteensa vuoksi ei kykene itse suorittamaan asian hoitamisesta aiheutuneita kuluja. Oikeusapu maksetaan kokonaan tai osittain valtion varoista. Oikeusapua saadakseen tulee laatia hakemus. Oikeusaputoimistot myöntävät oikeusapua.

Rikoksen tekijälle voidaan tietyissä tilanteissa määrätä taloudellisesta tilanteestaan riippumatta valtion varoista maksettava puolustaja rikosoikeudenkäyntiä varten. Samoin vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten asianomistajalle eli uhrille voidaan myöntää taloudellisesta tilanteestaan riippumatta valtion varoista maksettava oikeudenkäyntiavustaja.

Onko oikeusapu maksutonta?

Oikeusapu on vähävaraisille täysin maksutonta ja avustajan palkkio maksetaan kokonaan valtion varoista. Oikeusavun hakijan taloudellinen asema arvioidaan hakijan kuukausittain käytettävissä olevien varojen ja varallisuuden perusteella. Tätä kutsutaan käyttövaraksi. Oikeusapua voi saada myös osittaisena, jolloin osa maksetaan valtion varoista ja hakijalle jää maksettavaksi hänen käyttövaransa mukaan laskettava omavastuuosuus. Jos hakijan taloudellinen tilanne on sellainen, ettei hänelle tule omavastuuosuutta, on lakimiehen käyttäminen oikeudellisen asian hoitamiseen siis täysin ilmaista.

Oikeusavun tuntipalkkio on tällä hetkellä 110 euroa tunnilta.

Kuka voi saada oikeusapua?

Oikeusapua voi saada yksityishenkilö, jonka kotikunta on Suomessa tai koti- tai asuinpaikka toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Oikeusavun saamiseen vaikuttaa henkilön taloudellinen tilanne. Yhtiöt ja yhteisöt eivät voi saada oikeusapua. Sen sijaan elinkeinonharjoitta voi saada oikeusapua.

Mihin oikeusapua voi saada?

Oikeusapua voi saada kaikkiin oikeudellisiin asioihin. Oikeusapua voi siten saada paitsi oikeudenkäynteihin, myös esimerkiksi avioeroasiaan, perunkirjoitukseen, huoltajuuskiistaan, kaupanpurkuun ja elatusapua koskevaan asiaan. Oikeusapua voi saada heti hakemuksen jättämisestä alkaen tai takautuvasti, jos välttämättömiä toimenpiteitä on jo jouduttu tekemään ennen hakemusta. On kuitenkin huomioitava, ettei oikeusapua saa vähämerkityksellisiin asioihin tai jos oikeusavun myöntäminen olisi selvästi tarkoituksetonta tai asian ajaminen olisi oikeuden väärinkäyttämistä.

Oikeusturva

Oikeusturvalla tarkoitetaan oikeusturvavakuutusta, joka useimmiten sisältyy kotivakuutukseen. Oikeusturva ei ole sidottu tuloihin. Oikeusturva on oikeusapuun nähden ensisijainen. Jos henkilöllä on oikeusturvavakuutus, joka korvaa oikeudellisten asioiden hoitamisesta johtuvat kulut, ei hän siten voi saada valtion varoista maksettavaa oikeusapua. Oikeusturvavakuutukseen liittyy yleensä omavastuuosuus. Oikeusapua voi kuitenkin saada oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuden maksamiseen, mikäli henkilön taloudelliset edellytykset täyttyvät.

Mistä oikeusapua saa?

Oikeusapua voi saada oikeusaputoimistosta, mutta yhtä lailla oikeusavun voi hankkia myös yksityisestä asianajo- tai lakiasiaintoimistosta, jolloin asianajaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja hoitaa asiaasi. Hoidamme toimeksiantoja myös oikeusavulla sekä oikeusturvavakuutuksella. Selvitämme aina asiakkaan puolesta, onko hän oikeutettu oikeusapuun tai korvaukseen oikeusturvavakuutuksestaan ja laadimme asiakkaan puolesta hakemuksen. Toimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa, mutta hoidamme oikeusapuasioita myös muualla pääkaupunkiseudulla.

Jaa artikkeli:

Muuta luetavaa aiheesta:

Pahoinpitelyrikokset Suomessa

Pahoinpitely on rikos, joka käsittää ruumiillisen väkivallan tekemisen toiselle henkilölle tai toisen terveyden vahingoittamisen eri

Ota yhteyttä