Oikeudenkäyntiavustaja – Milloin se tarvitaan?

Oikeudenkäyntiavustaja on henkilö, joka avustaa oikeudenkäyntiin osallistuvaa asianosaista. Pääsääntöisesti avustajana tai asiamiehenä voi toimia ainoastaan asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. On kuitenkin olemassa joitakin poikkeuksia, ja oikeudenkäyntiavustajana sekä -asiamiehenä toimiminen edellyttää lupaa muilta kuin asianajajilta ja julkisilta oikeusavustajilta.

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta on elin, joka myöntää luvat oikeudenkäyntiavustajille ja ylläpitää julkista luetteloa luvan saaneista avustajista. Tämän luettelon avulla kuka tahansa voi tarkistaa ajantasaisen tiedon avustajan luvan voimassaolosta. Luettelossa tiedot ovat yksilön nimen perusteella.

Oikeudenkäyntiavustajan tehtäviin kuuluu auttaa asianosaista koko oikeudenkäynnin ajan. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi neuvontaa, asiakirjojen laatimista tai suullista avustamista oikeudenkäynnin aikana. Oikeudenkäyntiavustajan tulee toimia ammattinsa eettisten sääntöjen mukaisesti ja toimia luottamuksellisesti asiakkaansa eduksi.

Mikä on oikeudenkäyntiavustaja?

Oikeudenkäyntiavustaja on henkilö, joka avustaa asianosaista oikeudenkäynnissä. Pääsääntöisesti oikeudenkäyntiavustajan tai -asiamiehen roolissa toimii asianajaja, julkinen oikeusavustaja, tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Henkilön, joka haluaa toimia avustajana tai asiamiehenä, tulee saada lupa paitsi asianajajilta ja julkisilta oikeusavustajilta.

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on henkilö, jolla on lupa toimia avustajana oikeudenkäynnissä ja jolta löytyy tarvittava ammatillinen osaaminen ja pätevyys. Luvan myöntää Oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Oikeudenkäyntiavustajaluettelo sisältää luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien tiedot.

Oikeudenkäyntiavustajan tehtävänä on auttaa asiakastaan oikeudenkäynnin eri vaiheissa, kuten valmistella asiakirjoja, laatia lausuntoja ja avustaa pääkäsittelyssä. Avustaja toimii yhteistyössä asiakkaansa kanssa ja pyrkii asiakkaansa kannalta parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen.

Oikeudenkäyntiavustajan rooli

Oikeudenkäyntiavustaja on henkilö, jonka tehtävänä on avustaa oikeudenkäynnin asianosaista. Rikosasioissa siis asianomistajaa tai vastaajaa. Oikeudenkäyntiavustajan ja -asiamiehen tehtäviin kuuluu ajaa päämiehen asiaa rehellisesti, huolellisesti sekä luottamuksellisesti.

Oikeudenkäyntiavustajan tärkeimpiä tehtäviä ovat muun muassa:

  • Asiakirjojen laatiminen: avustaja laativat oikeudenkäyntiin tarvittavat asiakirjat, kuten haasteet, kannekirjelmät ja valitukset.
  • Neuvottelu: avustaja neuvottelee asiakkaan puolesta vastapuolen tai muiden tahojen kanssa pyrkiessään sopimaan asiasta ilman oikeudenkäyntiä.
  • Oikeudenkäynnissä esiintyminen: avustaja pyrkii parhaansa mukaan esittämään oikeudessa asiakkaansa näkökannat sekä vastaamaan oikeuden ja vastapuolen esittämiin kysymyksiin.
  • Lakimiehenä toimiminen: avustaja käyttää oikeustieteellistä osaamistaan ja kokemustaan auttaessaan asiakasta ymmärtämään ja täyttämään lain edellyttämiä velvoitteita.

Oikeudenkäyntiavustajien valvonnasta huolehtivat oikeuskansleri, asianajajista annetun lain 6 a § 1 momentissa tarkoitettu valvontalautakunta ja oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Näiden tahojen tehtävänä on varmistaa, että avustajat toimivat asianmukaisesti ja eettisten sääntöjen mukaisesti.

Lopuksi on hyvä mainita, että oikeudenkäyntiavustajalautakunta ylläpitää julkista luetteloa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista. Julkisesta luettelosta kuka tahansa pääsee tarkistamaan ajantasaisen tiedon avustajan luvan voimassaolosta.

Oikeudenkäyntiavustajan koulutus ja lupakäytännöt

Koulutusvaatimukset

Oikeudenkäyntiavustajan tehtävään vaaditaan yleensä Suomessa suoritettu oikeustieteen kandidaatin tai oikeustieteen maisterin tutkinto. Myös ulkomaille suoritettu vastaava tutkinto, joka on tunnustettu Suomessa, voi täyttää koulutusvaatimukset. Riittävä perehtyneisyys oikeudenkäyntiasiamiehen tehtävään on myös tärkeä edellytys.

Lupakäytännöt

Ennen oikeudenkäyntiavustajan tehtäviin ryhtymistä luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja tarvitsee luvan, jonka myöntää oikeudenkäyntiavustajalautakunta. Luvan myöntämisen jälkeen oikeudenkäyntiavustajan tiedot lisätään julkiseen oikeudenkäyntiavustajaluetteloon.

Valvontalautakunta valvoo luvan saaneiden oikeudenkäyntiavustajien toimintaa. Oikeudenkäyntiavustajalautakunnalla on oikeus peruuttaa myönnetty lupa, jos avustaja toimii vastoin sääntöjä tai hänen toimintansa muulla tavoin herättää epäilyjä. Mikäli lupa peruutetaan tai se raukeaa, avustajaa koskevat tiedot poistetaan julkisesta luettelosta.

Oikeudenkäyntiavustajan tehtävät ja vastuut

Tehtävät

Oikeudenkäyntiavustajan pääasiallinen tehtävä on edustaa asiakastaan oikeudenkäynnissä. Tähän voi sisältyä esimerkiksi asiakirjojen laatiminen, todisteiden kerääminen ja esittäminen sekä neuvottelujen käyminen. Oikeudenkäyntiavustajan on lisäksi tärkeää varmistaa, että asiakkaan oikeudet ja etuudet tulevat huomioon otetuiksi oikeudenkäynnin aikana.

Avustajana tai asiamiehenä saa pääsääntöisesti toimia ainoastaan asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Oikeudenkäyntiavustajan tehtävä edellyttää lupaa muilta kuin asianajajilta ja julkisilta oikeusavustajilta.

Vastuut

Oikeudenkäyntiavustajan vastuut kattavat paitsi oikeudellisen asiantuntemuksen myös eettiset ohjeet ja standardit ammattitoiminnalle. Heidän on noudatettava hyvää asianajotapaa, ja heitä valvotaan useiden tahojen toimesta. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävissään oikeuskanslerin, asianajajista annetun lain 6 a § 1 momentissa tarkoitetun valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan alainen.

On tärkeää huomata, että oikeudenkäyntiavustajan vastuu ei rajoitu vain heidän asiakkailleen. Heillä on myös vastuu oikeudenkäynnin asianmukaisesta kulusta sekä kollegoitaan ja oikeusjärjestelmää kohtaan.

Oikeudenkäyntiavustajien maksut ja palkkiot

Oikeudenkäyntiavustaja on asiantuntija, joka avustaa ja edustaa asiakkaita oikeudenkäynneissä. Heidän maksunsa ja palkkionsa koostuvat useista eri osista, jotka on hyvä huomioida, kun harkitsee oikeudenkäyntiavustajan palkkaamista.

Oikeudenkäyntimaksut: Yleisissä tuomioistuimissa oikeudenkäynnin kustannukset muodostuvat oikeudenkäyntimaksusta, oikeudenkäyntiavustajan palkkiosta ja todistajille maksettavista korvauksista.

Oikeudenkäyntiavustajan palkkio: Avustajan palkkio määräytyy usein käsillä olevan asian ja jutun lopputuloksen mukaan. Palkkioon ja oikeudenkäyntikuluihin liittyvät asiat herättävät usein paljon kysymyksiä, minkä vuoksi on hyvä keskustella palkkion ja kulujen jakautumisesta lakimiehen kanssa jo etukäteen.

Lähtökohta on, että asianosainen maksaa itse hankkimastaan oikeudellisesta avusta. Valtion varoista voidaan kuitenkin kustantaa oikeudenkäyntikulut joko osaksi tai kokonaan. Oikeusapua ei yleensä myönnetä tilanteessa, jossa henkilöllä on oikeusturvavakuutus, josta lakimiehen kulut voidaan korvata.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Oikeudenkäyntiavustaja on oikeudellinen asiantuntija, joka avustaa asiakkaita oikeudenkäynneissä ja muissa oikeudellisissa asioissa. Heidän tehtävänsä ovat moninaisia, ja ne vaihtelevat asiakkaasta ja tilanteesta riippuen. Tärkeitä tehtäviä ovat muun muassa asiakirjojen laatiminen, neuvonta ja edustaminen oikeudessa.

Oikeudenkäyntiavustajien työn merkitys korostuu erityisesti monimutkaisissa ja vaikeissa oikeudellisissa tilanteissa.

Alla on joitain huomioita oikeudenkäyntiavustajien työstä:

  1. Koulutus ja pätevyys: Oikeudenkäyntiavustaja on suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon ja hänellä on lupa toimia oikeudenkäyntiavustajana.
  2. Eettiset ohjeet: Oikeudenkäyntiavustajien on noudatettava ammattinsa eettisiä ohjeita, kuten luottamuksellisuutta ja lojaaliutta asiakkaaseen.
  3. Erilaiset toimialueet: Oikeudenkäyntiavustajat voivat erikoistua erilaisille oikeudenaloille, kuten perheoikeuteen, rikosoikeuteen tai immateriaalioikeuteen.

Oikeudenkäyntiavustajat ovat erittäin tärkeitä osaajia oikeusjärjestelmässä, ja he auttavat varmistamaan, että jokaisella on oikeus reiluun ja oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Heidän ammatillinen osaaminen ja eettinen sitoumus asiakkaiden hyvinvointiin auttavat luomaan luottamusta oikeusjärjestelmään ja sen oikeudenmukaisuuteen.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on oikeudenkäyntiavustajan koulutus?

Oikeudenkäyntiavustaja on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti, jot suorittamalla oikeustieteen maisterin tutkinto. Koulutusohjelmat voivat vaihdella eri yliopistojen välillä.

Mikä on oikeudenkäyntiavustajalautakunnan tehtävä?

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta myöntää luvat oikeudenkäyntiavustajille, valvoo avustajien toimintaa ja tarvittaessa käsittelee rikkomus- tai kurinpitoasioita liittyen oikeudenkäyntiavustajiin.

Mistä löydän oikeudenkäyntiavustajaluettelon?

Voit löytää Oikeudenkäyntiavustajaluettelon Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan verkkosivustolta. Luettelosta voit tarkastaa ajantasaisen tiedon luvan saaneiden avustajien luvan voimassaolosta.

Mitkä ovat lupalakimiehen edellytykset?

Lupalakimiehen eli luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan edellytyksiä ovat oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittaminen, riittävä perehtyneisyys oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään Lisäksi henkilön tulee olla rehellinen, eikä hän saa olla konkurssissa tai hänen toimintakelpoisuutta ei saa olla rajoitettu.

Milloin tarvitsen oikeudenkäyntiasiamiestä?

Oikeudenkäyntiasiamies tarvitaan silloin, kun oikeudenkäynnin asianosainen tarvitsee lakimiestä edustamaan itseään tuomioistuimessa tai valmistelemaan oikeudenkäyntiin liittyviä asiakirjoja, kuten haasteita, valituksia ja vastineita. Lisäksi avustaja voi avustaa myös esitutkinnassa eli esimerkiksi olemalla mukana poliisikuulusteluissa.

Jaa artikkeli:

Muuta luetavaa aiheesta:

Pahoinpitelyrikokset Suomessa

Pahoinpitely on rikos, joka käsittää ruumiillisen väkivallan tekemisen toiselle henkilölle tai toisen terveyden vahingoittamisen eri

Ota yhteyttä