Huumausainerikos – milloin ja miten siihen voi syyllistyä?

Huumausainerikokset

Huumausainerikoksista säädetään rikoslain 50 luvussa. Huumausainerikoksia ovat huumausainerikos, törkeä huumausainerikos, huumausaineen käyttörikos, huumausainerikoksen valmistelu, huumausainerikoksen edistäminen, törkeä huumausainerikoksen edistäminen. Näistä kolme ensimmäistä ovat yleisimpiä rikosnimikkeitä. Rikoslaissamme ei siten ole erikseen lievää huumausainerikosta. Suomessa yleisimmät huumausaineet ovat kannabis sekä amfetamiini ja sen johdannaiset. Eri huumausaineita ei luetella rikoslaissa. Huumausaineena pidetään huumausainelaissa tarkoitettuja huumausaineita. Huumausaineen laadulla voi olla merkitystä rangaistuksen mittaamisessa ja huumausainerikoksen törkeysarvostelussa.

Huumausaineen käyttörikos

Huumausaineen käyttörikoksella tarkoitetaan sitä, että henkilö käyttää, pitää omaa käyttöä varten hallussaan tai yrittää hankkia vähäisen määrän huumausainetta. Käyttörikoksessa on kyse nimenomaan omaan käyttöön tarkoitetusta huumausaineesta. Kuitenkin, jos huumausainetta esimerkiksi tuo maahan, valmistaa tai viljelee, on kyseessä huumausainerikos, vaikka huumausaine tulisikin omaan käyttöön. Käyttörikoksesta määrättävä rangaistus on sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Käyttörikosta koskeva syyteoikeus vanhenee kahdessa vuodessa.

Huumausaineen käyttörikoksesta on mahdollista jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos epäiltyä rikosta tai rikosta on huumausaineen määrä ja laatu, käyttötilanne sekä olosuhteet muutoinkin huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Syyte voidaan myös jättää nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos rikoksesta epäilty tai tekijä on hakeutunut sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymään hoitoon. Lisäksi syyte voidaan jättää nostamatta, jos alaikäisen rikoksentekijän katsotaan tehneen rikoksen ymmärtämättömyydestä tai harkitsemattomuudesta.

Huumausainerikos

Huumausainerikokseen voi syyllistyä monin eri tavoin. Rikoslain mukaan huumausainerikoksen tekotapoja ovat:

 • valmistaminen ja sen yritys
 • viljely ja sen yritys
 • maahantuonti tai maasta vienti tai niiden yritys
 • kuljettaminen tai kuljetuttaminen tai niiden yritys
 • myynti, välittäminen, luovuttaminen toiselle tai muu levitys tai niiden yritys
 • hallussapito tai huumausaineen hankinnan yritys

Huumausainerikoksesta määrättävä rangaistus on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Huumausainerikoksen syyteoikeus vanhenee viidessä vuodessa.

Törkeä huumausainerikos

Törkeästä huumausainerikoksesta on kyse silloin, jos huumausainerikos on toteutettu seuraavilla tavoilla:

 • rikoksen kohteena on erittäin vaarallinen huumausaine tai suuri määrä huumausainetta
 • tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä
 • rikos tehdään osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa ja rikollisryhmä on erityisesti järjestynyt huumausainerikoksen laajamittaiseen tekemiseen
 • aiheutetaan usealle ihmiselle vakavaa hengen tai terveyden vaaraa
 • levitetään huumausainetta alaikäisille tai muuten häikäilemättömällä tavalla

Lisäksi huumausainerikoksen on myös kokonaisuutena arvostellen oltava törkeä. Törkeästä huumausainerikoksesta määrättävä rangaistus on vankeutta vähintään yksi ja enintään kymmenen vuotta. Törkeää huumausainerikosta koskeva syyteoikeus vanhenee kahdessakymmenessä vuodessa. Törkeästä huumausainerikoksesta tuomittava minimituomiokin on siten vankeutta. Törkeisiin huumausainerikoksiin liittyy usein myös muita rikoksia, kuten rahanpesua. Tällöin tuomion pituus voi olla jopa 13 vuota. Törkeät huumausainerikokset ovat laajoja ja oikeudenkäynnit voivat kestää jopa useita kuukausia.

Erittäin vaarallisena huumausaineena pidetään useita huumausainelaissa tarkoitettuja huumeita. Erittäin vaarallisena pidetään huumausainetta, jonka käyttöön liittyy virheellisestä annostelusta johtuva hengenvaara, lyhytaikaisesta käytöstä johtuva vakavan terveydellisen vaurion vaara tai huumausaineen aiheuttamat voimakkaat vieroitusoireet. Huumeen vaarallisuus arvioidaan sen yleisten ominaisuuksien perusteella, ei siten yksittäiselle käyttäjälle aiheutuneen vaaran perusteella.

Suurena määränä huumausainetta on oikeuskäytännössä pidetty esimerkiksi 400 grammaa amfetamiinia. Huumausaineen pitoisuus vaikuttaa huumausaineen suuren määrän arvioinnissa, sillä pitoisuus vaikuttaa käyttöannosten määrään.

Huomattavan hyödyn tavoittelu on yleensä yhteydessä huumausaineen suureen määrään. Toisaalta jos kyseessä on erittäin arvokas huume, voi pienenkin määrän levittäminen täyttää huomattavan hyödyn kriteerin.

Toiminta huumausainerikosten laajamittaiseen tekemiseen erityisesti järjestäytyneen ryhmän jäsenenä mainitaan lainkohdassa kolmantena huumausainerikoksen törkeäksi tekevänä tekotapana. Laajoissa huumejutuissa on yleensä useampi toimija. Huumausainetta ei ole tarvinnut vielä levittää, vaan riittävää on, että toimintaa on organisoitu ja se on järjestetty laajamittaista huumausainerikosten tekemistä varten. On mahdollista, että toiminnassa ainoastaan päätekijä tuomitaan törkeästä huumausainerikoksesta ja muut tekijät esimerkiksi huumausainerikoksesta.

Usealle ihmiselle aiheutetusta vakavalla hengen ja terveyden vaaralla tarkoitetaan konkreettista vaaraa. Useiden ihmisten on siis tullut olla todellisessa vaarassa. Huumausaineen levittäminen alaikäiselle tarkoittaa tilanteita, joissa aikuinen levittää huumeita nuorille. Häikäilemättömällä tavalla taas tarkoitetaan esimerkiksi tilannetta, jossa huumausainetta levitetään aluksi ilmaiseksi tai erittäin tuntuvalla alennuksella uusien asiakkaiden hankkimiseksi.

Crime Legal - huumausainerikos

Juristi huumausainerikoksiin

Huumausainerikoksista tuomitun on tärkeää ottaa yhteyttä rikosjuristiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Huumausainerikoksia koskien poliisi joutuu yleensä käyttämään erilaisia pakkokeinoja, kuten telekuuntelua, kotietsintää tai henkilötarkastusta tai -katsastusta huumeiden löytämiseksi. Usein törkeästä huumausainerikoksesta epäilty on esitutkinnan ajan tutkintavankeudessa. On tärkeää, että avustaja on mukana jo ensimmäisissä kuulusteluissa ja mukana mahdollisia pakkokeinoja koskevissa oikeudenkäynneissä prosessin aikana. Huumausainerikoksissa esitutkintakertomuksilla on painavaa näyttöarvoa tulevassa oikeudenkäynnissä.

Vähävaraisen on mahdollista saada huumausainerikoksen käsittelyyn oikeusapua tai rikoksesta riippuen puolustajan määräys, joka ei ole sidottu tulotasoon. Avustajana tai puolustajana voi toimia julkinen oikeusavustaja, asianajaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja. Toimistomme avustaa huumausainerikoksissa myös oikeusavulla sekä puolustajan määräyksellä. Olemme hoitaneet erittäin laajoja huumausainerikoskokonaisuuksia. Toimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa, mutta hoidamme oikeusapuasioita myös muualla pääkaupunkiseudulla ja myös muualla Suomessa.

Jaa artikkeli:

Muuta luetavaa aiheesta:

Pahoinpitelyrikokset Suomessa

Pahoinpitely on rikos, joka käsittää ruumiillisen väkivallan tekemisen toiselle henkilölle tai toisen terveyden vahingoittamisen eri

Ota yhteyttä