Edunvalvontavaltuutus – useampi valtuutettu

Edunvalvontavaltuutuksessa voidaan nimetä yksi tai useampi henkilö hoitamaan omia asioitaan. Edunvalvontavaltuutus on tarkoitettu tilannetta varten, jossa ei itse kykene hoitamaan omia asioitaan esimerkiksi sairastumisen vuoksi. Lue lisää edunvalvontavaltuutuksesta täältä.

Suosittelemme aina nimeämään useamman valtuutetun sen varalta, että ensisijainen valtuutettu olisi estynyt hoitamaan valtuutetun tehtävää esimerkiksi oman sairauden tai esteellisyyden vuoksi tai ei ottaisi tehtävää muusta syystä vastaan. Kun edunvalvontavaltuutuksessa on nimetty useampi valtuutettu, voi itse päättää siitä, kuka omista asioista päättää ja näin välttää viranomaisen määräämän edunvalvojan määräämisen.

Kuka kannattaa valita valtuutetuksi?

Valtuutetun tehtävänä on hoitaa valtuuttajan asioita aina valtuuttajan edun mukaisesti. Valtuutetuksi kannattaa valita sellainen henkilö, joka kykenee hoitamaan myös toisen asioita. Aina läheisin ihminen ei välttämättä ole paras valtuutetun tehtävään, vaikka usein valtuutetuksi valitaan oma puoliso tai lapsi. Edunvalvontavaltuutetuksi ajateltu lapsi voi esimerkiksi asua kaukana valtuutetusta tai olla kiireinen, joten kannattaa miettiä, onko hän tällöin välttämättä paras vaihtoehto hoitamaan myös sinun asioitasi.

Miten valita valtuutetut?

Edunvalvontavaltakirjaa tehtäessä ja valtuutettuja miettiessä kannattaa kysyä jo etukäteen valtuutetuiksi ajattelemasi henkilöiden suostumukset tehtävään. Näin on mahdollista tarvittaessa nimetä eri henkilöt. Kannattaa kuitenkin muistaa, että edunvalvontavaltuutus ei ole siinä mielessä valtuutetuiksi nimettyjä henkilöitä sitova, sillä heillä on koska tahansa oikeus kieltäytyä tehtävästä. Tämä voi tapahtua jo ennen edunvalvontavaltuutuksen voimaansaattamista, mutta myös kesken tehtävän. Valtuutettu voikin Digi- ja väestötietovirastolle ilmoittamalla luopua jo vastaanottamastaan valtuutetun tehtävästä. Tämän vuoksi on siten tärkeää, että valtuutuksessa on nimetty useampi henkilö.

Voiko puoliso toimia edunvalvontavaltuutettuna?

Oma puoliso, lapsi tai vanhempi voi toimia edunvalvontavaltuutettuna. Tällaisissa tilanteissa on kuitenkin tärkeää, että edunvalvontavaltakirjassa nimetään myös varavaltuutettu mahdollisten esteellisyystilanteiden varalle.

Saako lain mukaan valtuutettuja olla useampia?

Laki ei edellytä useamman valtuutetun nimeämistä, eikä toisaalta aseta tälle myöskään estettä. Suosittelemme aina nimeämään ensisijaisen valtuutetun lisäksi toissijaisen ja varavaltuutetun, jos se suinkin on mahdollista. Myös samaan tehtävään on mahdollista nimetä useampi valtuutettu. Tällaisessa tilanteessa kannattaa edunvalvontavaltakirjassa kuitenkin mainita, onko valtuutetuilla yksin oikeus edustaa valtuuttajaa vai tuleeko heidän toimia yhdessä. Mahdollista on myös, että edunvalvontavaltuutetuksi nimetään tiettyjen asioiden hoitamiseen eri henkilö, kuin ensisijainen valtuutettu. Siten on esimerkiksi mahdollista nimetä valtuutetuksi taloudellisia asioita koskien eri henkilö, kuin henkilökohtaisten asioiden hoitamiseen.

Mikä on toissijainen valtuutettu?

Kuten edellä toimme ilmi, toissijainen valtuutettu kannattaa aina nimetä. Toissijaisen valtuutetun tehtävä koskee tilannetta, jossa ensisijainen valtuutettu ei ota tehtävää vastaan, luopuu siitä, tai tulee muuten pysyvästi estyneeksi hoitamaan sitä. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi ensisijaisen valtuutetun oma sairastuminen tai muu toimintakyvyttömyys. Vaikka edunvalvontavaltakirjassa olisikin nimetty valtuutettu, ei valtuutetulla ole velvollisuutta ottaa vastaan edunvalvontavaltuutetun tehtävää. On siten mahdollista, että ensisijainen valtuutettu ei ota tehtävää vastaan tai joutuu luopumaan siitä kesken tehtävän. Jos toissijaista valtuutettua ei ole nimetty edunvalvontavaltakirjassa, tulee hakea viranomaisen määräämä edunvalvoja.

Mikä on varavaltuutettu?

Varavaltuutettu kannattaa aina nimetä tilanteita varten, joissa valtuutettu on tilapäisesti kykenemätön hoitamaan valtuuttajan asioita. Varavaltuutetuksi kannattaa nimetä perhepiirin ulkopuolinen henkilö, sillä eteen voi esimerkiksi tulla tilanne, jossa ensisijaiseksi valtuutetuksi on nimetty oma puoliso ja yhteinen koti tulisi myydä ja puolisoiden edut voivat olla ristiriidassa keskenään. Jos varavaltuutettua ei ole nimetty edunvalvontavaltakirjassa, tulee esimerkiksi esteellisyyttä koskevissa tilanteissa hakea viranomaisen määräämä edunvalvoja hoitamaan esimerkiksi asunnon myynti.

Jaa artikkeli:

Muuta luetavaa aiheesta:

Pahoinpitelyrikokset Suomessa

Pahoinpitely on rikos, joka käsittää ruumiillisen väkivallan tekemisen toiselle henkilölle tai toisen terveyden vahingoittamisen eri

Ota yhteyttä