Avopuolison perintöoikeus – avopuoliso ei peri

Avopuolisolla ei ole lain mukaan perintöoikeutta ensiksi kuolleen puolison perintöön. Avopuoliso voi saada perintöä vain tapauksessa, jossa ensiksi kuollut puoliso on tehnyt testamentin hänen hyväkseen. Avopuolisolla ei myöskään ole aviopuolison mukaista oikeutta jäädä asumaan puolisoiden yhteiseen kotiin, jos koti on ollut ensiksi kuolleen puolison omistama. Avopuolison oikeudet ovat siten heikommat kuin aviopuolisolla. Testamentin tekeminen on välttämätöntä, jos avopuolisolle haluaa jättää perintöä.

Mikä on avoliitto

Avoliitossa puolisot asuvat yhdessä, mutta eivät ole naimisissa keskenään. Avoliittoon ei liity samoja oikeuksia, kuin avioliittoon. Avolitossa omaisuuden suhteen on voimassa nimiperiaate, jonka mukaan omaisuuden omistaja on ostaja tai sen rekisteröinyt henkilö. Siten avoerotilanteessa tai kuolemantapauksessa omaisuus katsotaan lähtökohtaisesti sen avopuolison omaisuudeksi, kumpi sen on ostanut.

Niin kutsuttua avoliittolakia eli lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta sovelletaan avoliittoihin, joissa avopuolisot ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi. Avopuolisoksi ei kuitenkaan katsota sellaista henkilöä, joka on avioliitossa. Avoliittolain mukaisella puolisolla voi olla oikeus saada avustusta ensiksi kuolleen puolison jäämistöstä.

Miten avopuolison ja aviopuolison oikeudet eroavat?

Avioleskellä on oikeus hallita ensiksi kuolleen puolison jäämistöä jakamattomana. Avoleskellä ei kuitenkaan ole vastaavaa oikeutta eli avoleski ei saa lain nojalla hallita edes perheen yhteisenä kotina käytettyä asuntoa. Avopuolisolla ei ole myöskään lakiin perustuvaa oikeutta lunastaa ensiksi kuolleen puolison omistamaa osuutta yhteisestä asunnosta.

Avoliittolakia sovelletaan virallisen nimensä mukaisesti yhteistalouden purkamiseen. Lakia sovelletaan tilanteisiin, joissa avopuoliso itse tai kuolleen avopuolison perillinen vaatii avopuolisoiden omaisuuden erottelua. Jos puolisot olivat avioliitossa, on ositus tai erottelu pakollinen. Toisin kuin avioliitossa, avoliitossa olleiden puolisoiden ei ole pakko toimittaa erottelua. Usein erottelua ei tarvitse tehdä, jos avoliitto ei ole kestänyt pitkään, eikä yhteistä taloutta ole muodostunut.

Avoliittolain mukainen avustus

Perintökaaren mukaan perittävän kihlakumppanille, eloonjääneelle puolisolle 3 luvun 7 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa tai perittävän avopuolisolle voidaan antaa jäämistöstä avustuksena rahaa, muuta omaisuutta tai käyttöoikeus omaisuuteen sen mukaan kuin harkitaan kohtuulliseksi, jos hänen toimeentulonsa perittävän kuoleman vuoksi on heikentynyt ja avustus on tarpeen hänen toimeentulonsa turvaamiseksi. Avustuksen tarvetta ja määrää harkittaessa on otettava huomioon perittävän kihlakumppanin, eloonjääneen puolison tai avopuolison mahdollisuudet turvata toimeentulonsa varallisuudellaan sekä ansio- ja muilla tuloillaan, ikä, parisuhteen kesto sekä muut näihin verrattavat seikat. Avopuolisolla tarkoitetaan tässä tapauksessa avoliittolain mukaista avopuolisoa.

Kuka perii avopuolison?

Avopuolisot eivät peri lain mukaan toisiaan. Kuolleen avopuolison perillisiä ovat lakimääräiset perilliset. Perimys menee siten perintökaaren mukaisesti. Avopuoliso voi saada perintöä ainoastaan testamentin nojalla. Jos avopuolisolle halutaan jättää perintöä, on siten erittäin tärkeää laatia testamentti.

Avopuoliso ja perintövero

Avopuoliso kuuluu lähtökohtaisesti veroluokkaan II. Kyse on siis ankarammin verotettavasta luokasta. Avopuoliso joutuu maksamaan perintöveroa enemmän kuin aviopuoliso. Veroluokan II mukaan perintöveroa joutuu maksamaan jopa yli kaksinkertaisesti verrattuna veroluokkaan I. On kuitenkin tärkeää huomioida, että alle 20.000 euron arvoisesta perinnöstä ei tarvitse maksaa perintöveroa, vaikka kuuluisikin toiseen veroluokkaan.

Yllä mainitusta on kuitenkin poikkeus. Jos avopuolisot ovat asuneet jatkuvasti avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa ja heillä on tai on ollut yhteinen lapsi, kuuluu avopuoliso ensimmäiseen eli kevyemmin verotettavaan veroluokkaan. 

Jos avopuoliso saa avustusta, kuuluu avustuksen osalta ensimmäiseen veroluokkaan.

Testamentilla voit turvata avopuolison aseman

Testamentti on tapa turvata avopuolison oikeudet kuolemantapauksessa. Avopuolisot voivat myös tehdä keskinäisen testamentin.

Jaa artikkeli:

Muuta luetavaa aiheesta:

Pahoinpitelyrikokset Suomessa

Pahoinpitely on rikos, joka käsittää ruumiillisen väkivallan tekemisen toiselle henkilölle tai toisen terveyden vahingoittamisen eri

Ota yhteyttä